…खालील अांच्या शब्दसमूहाला कवितेतील योग्य शब्द दया. (१) पेरणीसाठी लागणारे बियाणे

…खालील अांच्या शब्दसमूहाला कवितेतील योग्य शब्द दया.

(१) पेरणीसाठी लागणारे बियाणे :-
(२) शेतकरी पेरणीसाठी वापरतो ते अवजार
(३) पाराबती करते त्या दोन कृती​

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *