यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्यरक्षानियोगकरणान्न मया

यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य
रक्षानियोगकरणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदपि॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *