ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਦੇਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ

ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਦੇਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਆਇਓਡੀਨ
ਕਾਰਸਲਫੇਟ
ਜਉਰੀਕਾਸਟਿੰਕਸ਼ੈ​

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *