தம்மை ஒத்த அலைநீளத்தில் சிந்திப்பவர் என்று மேதகு அப்துல் கலாம் அவர்களால் பாராட்டப்

தம்மை ஒத்த அலைநீளத்தில் சிந்திப்பவர் என்று மேதகு அப்துல் கலாம் அவர்களால் பாராட்டப் பெற்றவர் _______

அ . நெல்லை சு. முத்து ஆ. வாணிதாசன் இ. பாரதியார்

tamil
please tell the answer in tamil​

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *