పృయవాక్య ప్రదావేన కే కే లాఖాః సంతి?కాః హానయః సంతి? in Sanskrit please answer this

పృయవాక్య ప్రదావేన కే కే లాఖాః సంతి?కాః హానయః సంతి? in Sanskrit please answer this question ​

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *