III. निर्देशानुसारम् उत्तरत- (i) विकल्पेषु किं नास्ति अव्ययम् ?(क) इदानीम्(ख)

III. निर्देशानुसारम् उत्तरत-

(i) विकल्पेषु किं नास्ति अव्ययम् ?
(क) इदानीम्
(ख) सर्वत्र
(ग) शनैः
(घ) चतुदिशि
(ii) ‘अस्मि’ इति क्रियायाः कर्तृपदं किम् ?
(क) अहम्
(ख) एकः
(ग) वृक्षः
(घ) माम्​

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *