Một điệm tích điểm Q được đặt trong không khí a) tại điểm O cách Q 10cm thì có E =2×10^5(V/m)

Một điệm tích điểm Q được đặt trong không khí
a) tại điểm O cách Q 10cm thì có E =2×10^5(V/m) b) muốn cường độ điện trường tại M giảm đi một nửa thì khoảng cách Q đến M bằng bao nhiêu


CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *